داروخانه طب داو دارای تیم حرفه مشاوره و خرید

برای راهنمایی شما مشتریان است .

تیم طب دارو از متخصصان حوزه دارو و داروسازی تشکیل شده اند و در جهت گسترش طب سنتی به کار گرفته شده اند .

هدف ما کاهش نیاز به داروهای شیمیایی و ترویج داروهای گیاهی است.